Znajdź nas:    

Dowiedz się:     Cookis    Polityka prywatności     Subskrybuj     Regulamin

© 2016 Kancelaria Adwokacka Adwokat Grzegorz Szymczyk . Wszystkie prawa zastrzeżone.
tel. kom. 725118998

tel. 71 7072519

e-mail: adwokat.szymczyk@o2.pl
Kancelaria Adwokacka
Adwokat Grzegorz Szymczyk
Kiedy przedawnia się i ustaje odpowiedzialność zawodowa lekarzy?
14/06/2016
Ustawa o izbach lekarskich przyjmuje zasadę, iż nie można wszcząć postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy, jeżeli od chwili popełnienia czynu przez lekarza upłynęły 3 lata.  Jeżeli więc pacjent nie złoży w ciągu 3 lat od zdarzenia skargi do izby lekarskiej to utraci prawo ...


Zmiana zakresu zabiegu bądź metody leczenia lub diagnostyki a odpowiedzialność lekarza za przestępstwo z tytułu wykonania zabiegu bez zgody pacjenta
05/03/2016
Miarodajna, legalizująca działanie lekarza zgoda pacjenta na wykonanie zabiegu leczniczego to taka zgoda, która stanowi wyraz jego własnej, świadomej (zarówno od strony zdolności psychofizycznej udzielającego zgody, jak i rozważenia niezbędnych jej przesłanek) oraz swobodnej i dobrowolnej (nieobciążonej wadą błędu, czy przymusu) decyzji. ...

Kto ponosi odpowiedzialność za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych?
23/09/2015
Odpowiedzialność za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych.
W przypadku wykonywania działalności leczniczej przez lekarza jako indywidualnej praktyki lekarskiej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem albo indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem ponoszą solidarnie odpowiednio lekarz i podmiot leczniczy. ...

Niedoinformowanie pacjenta przez chirurga z zakresu chirurgii plastycznej o ryzyku i skutkach zabiegu, jako podstawa do żądania zadośćuczynienia.
30/12/2014
Nieudzielenie pacjentowi lub jego ustawowemu przedstawicielowi przystępnej informacji o jego stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu przy zabiegu wykonywanym w celach estetycznych przez specjalistę z zakresu chirurgii plastycznej jest podstawą do dochodzenia odszkodowania. Takiej treści wniosek wynika z orzeczenia Sądu Okręgowego we Wrocławiu (Sygn. akt I C 789/11). ...

Odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku zdarzeń medycznych (błędy medyczne)
Odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku zdarzeń medycznych (błędy medyczne)
09/11/2014
Dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku zdarzeń medycznych (błędy medyczne) reguluje ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Przepisy ustawy regulują zasady dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku wystąpienia zdarzeń medycznych tj. zakażenia pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta albo śmierci pacjenta będącego następstwem niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną: ...

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za błędy medyczne –zarażenie gronkowcem złocistym i zaniedbania w diagnostyce oraz leczeniu.
Odszkodowanie i zadośćuczynienie za błędy medyczne –zarażenie gronkowcem złocistym i zaniedbania w diagnostyce oraz leczeniu.
11/07/2014

Temat rozważań swoich chciałbym odnieść do zarażenia pacjenta gronkowcem złocistym podczas wykonywania zabiegu wydłużenia kończyny metodą Ilizarowa.

Aby dochodzić odszkodowania w pierwszej kolejności należy ustalić czy między szkodą a działaniem lub brakiem działania szpitala zachodzi adekwatny związek przyczynowy. A następnie ocenić wysokość szkody. ...


Blog o prawie odszkodowawczym - Błędy medyczne

PUBLIKACJE NA TEMAT