Znajdź nas:    

Dowiedz się:     Cookis    Polityka prywatności     Subskrybuj     Regulamin

© 2016 Kancelaria Adwokacka Adwokat Grzegorz Szymczyk . Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zmiana zakresu zabiegu bądź metody leczenia lub diagnostyki a odpowiedzialność lekarza za przestępstwo z tytułu wykonania zabiegu bez zgody pacjenta
05/03/2016
Miarodajna, legalizująca działanie lekarza zgoda pacjenta na wykonanie zabiegu leczniczego to taka zgoda, która stanowi wyraz jego własnej, świadomej (zarówno od strony zdolności psychofizycznej udzielającego zgody, jak i rozważenia niezbędnych jej przesłanek) oraz swobodnej i dobrowolnej (nieobciążonej wadą błędu, czy przymusu) decyzji. ...

Kiedy przedawnia się i ustaje odpowiedzialność zawodowa lekarzy?
14/06/2016
Ustawa o izbach lekarskich przyjmuje zasadę, iż nie można wszcząć postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy, jeżeli od chwili popełnienia czynu przez lekarza upłynęły 3 lata.  Jeżeli więc pacjent nie złoży w ciągu 3 lat od zdarzenia skargi do izby lekarskiej to utraci prawo ...

Gdzie szukać w nocy i święta pomocy lekarza? - Czy tylko na „ostrym dyżurze” pacjentowi pomogą lekarze w nocy i święta?
13/12/2015
Nadchodzące święta z uwagi na umiejscowienie w kalendarzu mogą powodować pojawienie się pytania gdzie szukać pomocy lekarza w nocy i święta.

Czy tylko na „ostrym dyżurze”?.

Na to pytanie należy odpowiedzieć przecząco!!!

Brak jest podstaw prawnych do ograniczania pacjenta w możliwości skorzystania z opieki zdrowotnej tylko do „ostrego dyżuru”. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia i Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Rzecznika Praw Pacjenta brak jest podstawy prawnej do funkcjonowania tzw. „ostrych dyżurów”. ...

23/09/2015
Odpowiedzialność za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych.
W przypadku wykonywania działalności leczniczej przez lekarza jako indywidualnej praktyki lekarskiej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem albo indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem ponoszą solidarnie odpowiednio lekarz i podmiot leczniczy. ...

Kiedy następuje wypisanie pacjenta ze szpitala ?
16/09/2015
Wypisanie pacjenta ze szpitala następuje:
1) gdy stan zdrowia pacjenta nie wymaga dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych w tym przedsiębiorstwie;
2) na żądanie pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego - Pacjent występujący z żądaniem jest informowany przez lekarza o możliwych następstwach zaprzestania dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych. Pacjent taki składa pisemne oświadczenie o wypisaniu na własne żądanie. W przypadku braku takiego oświadczenia lekarz sporządza adnotację w dokumentacji medycznej. Jeżeli natomiast przedstawiciel ustawowy żąda wypisania pacjenta, którego stan zdrowia wymaga dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych, można odmówić wypisania do czasu wydania w tej sprawie orzeczenia przez właściwy ze względu na miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych sąd opiekuńczy, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. ...

Niedoinformowanie pacjenta przez chirurga z zakresu chirurgii plastycznej o ryzyku i skutkach zabiegu, jako podstawa do żądania zadośćuczynienia.
30/12/2014
Nieudzielenie pacjentowi lub jego ustawowemu przedstawicielowi przystępnej informacji o jego stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu przy zabiegu wykonywanym w celach estetycznych przez specjalistę z zakresu chirurgii plastycznej jest podstawą do dochodzenia odszkodowania. Takiej treści wniosek wynika z orzeczenia Sądu Okręgowego we Wrocławiu (Sygn. akt I C 789/11)....

Kiedy lekarz może odmówić leczenia?
30/12/2014
Co do zasady lekarz ma obowiązek udzielać pomocy lekarskiej w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, oraz w innych przypadkach niecierpiących zwłoki. Niedopełnienie przez lekarza wyżej sformułowanego obowiązku skutkować może odpowiedzialnością karną, cywilną i zawodową (ewentualnie służbową). ...

28/12/2014
Przez świadczenie zdrowotne - działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.

Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej. Pacjent ma prawo, w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń zdrowotnych, do przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych, procedury ustalającej ....

Zgoda pacjenta na leczenie
11/11/2014
Prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych jest określone przez przepisy ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty. ...

Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej
10/11/2014
Jednym z podstawowych prawa pacjenta jest jego prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Sposób prowadzenia i udostępniania dokumentacji medycznej określają przepisy ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Aby pacjent mógł zrealizować swoje prawo do dostępu do dokumentacji medycznej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych jest obowiązany prowadzić, przechowywać i udostępniać dokumentację medyczną oraz zapewnić ochronę danych zawartych w tej dokumentacji....

Odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku zdarzeń medycznych (błędy medyczne)
Odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku zdarzeń medycznych (błędy medyczne)
09/11/2014
Dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku zdarzeń medycznych (błędy medyczne) reguluje ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Przepisy ustawy regulują zasady dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku wystąpienia zdarzeń medycznych tj. zakażenia pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta albo śmierci pacjenta będącego następstwem niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną: ..

Katalog podstawowych praw pacjenta
25/09/2014
Prawa pacjenta są uregulowane w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r.o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Poniżej pragnę wskazać najważniejsze prawa pacjenta.

Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej.

Pacjent ma prawo do ....

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za błędy medyczne –zarażenie gronkowcem złocistym i zaniedbania w diagnostyce oraz leczeniu.
Odszkodowanie i zadośćuczynienie za błędy medyczne –zarażenie gronkowcem złocistym i zaniedbania w diagnostyce oraz leczeniu.
11/07/2014

Temat rozważań swoich chciałbym odnieść do zarażenia pacjenta gronkowcem złocistym podczas wykonywania zabiegu wydłużenia kończyny metodą Ilizarowa.

Aby dochodzić odszkodowania w pierwszej kolejności należy ustalić czy między szkodą a działaniem lub brakiem działania szpitala zachodzi adekwatny związek przyczynowy. A następnie ocenić wysokość szkody....

tel. kom. 725118998

tel. 71 7072519

e-mail: adwokat.szymczyk@o2.pl
Kancelaria Adwokacka
Adwokat Grzegorz Szymczyk

Blog prawa medycznego i farmaceutycznego - Pacjent

PUBLIKACJE NA TEMAT