Znajdź nas:    

Dowiedz się:     Cookis    Polityka prywatności     Subskrybuj     Regulamin

© 2016 Kancelaria Adwokacka Adwokat Grzegorz Szymczyk . Wszystkie prawa zastrzeżone.
Gdzie szukać w nocy i święta pomocy lekarza? - Czy tylko na „ostrym dyżurze” pacjentowi pomogą lekarze w nocy i święta?
13/12/2015
Nadchodzące święta z uwagi na umiejscowienie w kalendarzu mogą powodować pojawienie się pytania gdzie szukać pomocy lekarza w nocy i święta.

Czy tylko na „ostrym dyżurze”?.

Na to pytanie należy odpowiedzieć przecząco!!!

Brak jest podstaw prawnych do ograniczania pacjenta w możliwości skorzystania z opieki zdrowotnej tylko do „ostrego dyżuru”. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia i Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Rzecznika Praw Pacjenta brak jest podstawy prawnej do funkcjonowania tzw. „ostrych dyżurów”.

Czas pracy lekarza w podmiotach leczniczych - wynagrodzenie za dyżur
06/10/2015
Na wstępie chciałbym podkreślić, że omawiane w niniejszym artykule rozwiązania stosuje się do lekarzy - pracowników, a więc osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy. Nie odnoszą się zaś one do lekarzy świadczących usługi medyczne w oparciu o umowę cywilnoprawną

Określenie czasu pracy znajduje się w art. 128 k.p., który stanowi, iż jest to czas, w którym pracownikowi pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do jej wykonywania.

Kiedy następuje wypisanie pacjenta ze szpitala ?
16/09/2015
Wypisanie pacjenta ze szpitala następuje:
1) gdy stan zdrowia pacjenta nie wymaga dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych w tym przedsiębiorstwie;
2) na żądanie pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego - Pacjent występujący z żądaniem jest informowany przez lekarza o możliwych następstwach zaprzestania dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych. Pacjent taki składa pisemne oświadczenie o wypisaniu na własne żądanie. W przypadku braku takiego oświadczenia lekarz sporządza adnotację w dokumentacji medycznej. Jeżeli natomiast przedstawiciel ustawowy żąda wypisania pacjenta, którego stan zdrowia wymaga dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych, można odmówić wypisania do czasu wydania w tej sprawie orzeczenia przez właściwy ze względu na miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych sąd opiekuńczy, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

tel. kom. 725118998

tel. 71 7072519

e-mail: adwokat.szymczyk@o2.pl
Kancelaria Adwokacka
Adwokat Grzegorz Szymczyk

Blog prawa medycznego i farmaceutycznego - Podmiot medyczny / NFZ

PUBLIKACJE NA TEMAT