tel. kom. 725118998

tel. 71 7072519

e-mail: adwokat.szymczyk@o2.pl
Kancelaria Adwokacka
Adwokat Grzegorz Szymczyk
Na wstępie chciałbym podkreślić, że omawiane w niniejszym artykule rozwiązania stosuje się do lekarzy - pracowników, a więc osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy. Nie odnoszą się zaś one do lekarzy świadczących usługi medyczne w oparciu o umowę cywilnoprawną

Określenie czasu pracy znajduje się w art. 128 k.p., który stanowi, iż jest to czas, w którym pracownikowi pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do jej wykonywaniaZa dobę uważa się zgodnie z art. 128 k.p. 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której lekarz rozpoczyna pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

Ustawa o działalności leczniczej dopuszcza system równoważnego czasu pracy zgodnie, z którym jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją, w stosunku do pracowników mogą być stosowane rozkłady czasu pracy, w których dopuszczalne jest przedłużenie wymiaru czasu pracy do 12 godzin na dobę, przy czym czas pracy nie może przekraczać przeciętnie 37 godzin 55 minut na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym.  Zgodnie z art. 94 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej, 12-godzinna norma dobowa nie może być stosowana do pracownic w ciąży oraz pracowników opiekujących się dzieckiem do lat 4. W ich przypadku maksymalny dobowy czas pracy wynosi 8 godzin

Rozkład czasu pracy powinien być stosowany na podstawie harmonogramów pracy ustalanych dla przyjętego okresu rozliczeniowego, określających dla poszczególnych pracowników dni i godziny pracy oraz dni wolne od pracy.

Pracownikowi przysługuje również w każdej dobie prawo, do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku a także w każdym tygodniu prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku, obejmującego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego

Dyżur

Za dyżur medyczny uważa się wykonywanie poza normalnymi godzinami pracy czynności zawodowych, w podmiocie leczniczym wykonującym stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne. Przykładowo więc, konstrukcja ta ma zastosowanie do szpitali, zakładów opiekuńczo-leczniczych i zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych. Należy zaznaczyć, że dyżur nie może być wykonywany w trakcie normalnych godzin pracy, lecz musi rozpocząć się dopiero po ich zakończeniu

Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej pracownicy wykonujący zawód medyczny i posiadający wyższe wykształcenie, zatrudnieni w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne mogą być zobowiązani do pełnienia w przedsiębiorstwie tego podmiotu dyżuru medycznego.

Czas pełnienia dyżuru medycznego wlicza się do czasu pracy.


Przyjmując, iż dobowa norma czasu pracy lekarza wynosi 7 h i 35 min., oraz należy mu zapewnić 11-godzinną przerwę w ciągu doby przeznaczoną na odpoczynek, czas dyżuru obejmuje 5 h i 25 min. Należy podkreślić, że lekarzowi przysługuje w każdej dobie prawo do co najmniej 11 h nieprzerwanego odpoczynku, który powinien być udzielony bezpośrednio po zakończeniu pełnienia dyżuru medycznego.
Lekarz jest zobowiązany do pełnienia dyżuru medycznego na podstawie polecenia pracodawcy. Lekarz może więc zostać zobowiązany do pełnienia dyżuru, nawet jeśli potrzeby takie nie wystąpią.

Praca w ramach pełnienia dyżuru medycznego może być planowana również w zakresie, w jakim będzie przekraczać 37 godzin 55 minut na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym i nie stosuje się art 151 § 3 i 4 KP, który wprowadza roczne limity godzin nadliczbowych (co do zasady, 150 h w roku kalendarzowym).
Za każdą godzinę dyżuru lekarzowi przysługuje, oprócz normalnego wynagrodzenia, dodatek w wysokości 50% wynagrodzenia pracownika wynikającego z jego osobistego zaszeregowania określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania - 60% wynagrodzenia.Za każdą godzinę dyżuru przypadają w nocy, w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub w święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, lekarzowi przysługuje dodatek w wysokości 100%. Ponadto zgodnie z art. 99 ustawy o działalności leczniczej Lekarzowi wykonującym zawód medyczny, zatrudnionym w systemie pracy zmianowej w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne przysługuje dodatek w wysokości, co najmniej 65% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego za każdą godzinę pracy wykonywanej w porze nocnej. W przypadku pracy wykonywanej w porze dziennej w niedziele i święta oraz dni wolne od pracy wynikające z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy lekarzowi za każdą godzinę przysługuje dodatek w wysokości, co najmniej 45% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego. 

I PZP 4/14 - postanowienie SN - Izba Pracy z dnia 20-01-2015  Za pracę w ramach pełnienia dyżuru medycznego dopełniającego czas pracy lekarza do obowiązującej go przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy (art. 95 ust. 4 w związku z art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej; t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.) przysługuje jedynie dodatek w wysokości określonej przez odpowiednio stosowane przepisy art. 151[1] § 1-3 KP (art. 95 ust. 5 tej ustawy).

Bez względu na przyjęty system czasu pracy lekarz może ją wykonywać maksymalnie przez 48 h w ciągu tygodnia, przy czym liczba ta jest ustalana przeciętnie w przyjętym okresie rozliczeniowym. Obejmuje ona zarówno normalne godziny pracy, wynikające z rozkładu czasu pracy danego lekarza, jak i godziny dyżuru medycznego oraz godziny nadliczbowe. Od tej zasady ustawodawca przewidział wyjątek na podstawie którego lekarze zatrudnieni w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne , mogą być, po wyrażeniu na to zgody na piśmie, zobowiązani do pracy w wymiarze przekraczającym przeciętnie 48 godzin na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym. W takim wypadku okres rozliczeniowy, nie może być dłuższy niż 4 miesiące. Należy pamiętać, że lekarzowi przysługuje w dalszym ciągu  co najmniej 11-godzinny odpoczynek dobowy i 35-godzinny wypoczynek tygodniowy.  Lekarz może cofnąć zgodę na pracę w wymiarze przekraczającym 48 godzin na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym, informując o tym pracodawcę na piśmie, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.  Do wynagrodzenia za pracę w wymiarze przekraczającym przeciętnie 48 godzin na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym stosuje się odpowiednio art. 1511 § 1-3 k.p. zgodnie, z którym lekarzowi przysługuje dodatek w wysokości w wysokości 50% wynagrodzenia pracownika wynikającego z jego osobistego zaszeregowania określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania - 60% wynagrodzenia.Za każdą godzinę przypadającą w nocy, w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub w święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, lekarzowi przysługuje dodatek w wysokości 100%.

Ponadto do Lekarza - pracownika stosuje się przepisy Kodeksu pracy, dotyczące czasu pracy. W szczególności, możliwe jest zatrudnianie lekarzy w godzinach nadliczbowych Na marginesie warto jednak zwrócić uwagę, że czasu dyżuru medycznego nie traktuje się jako godzin nadliczbowych. Zasadniczo w pełni znajduje zastosowanie do pracowników medycznych regulacja dotycząca pracy w niedziele i święta ujęta jest w art. 1519-15112 k.p.

Należy pamiętać, że  zgodnie  z art. 15112 KP, lekarz pracujący w niedziele powinien korzystać co najmniej raz na 4 tygodnie z niedzieli wolnej od pracy.

Ź
ródła:
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. z dnia 8 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 618)
KODEKS PRACY z dnia 26 czerwca 1974 r. (tj. z dnia 17 września 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502)
Prawo medyczne, dr Rafał  Kubiak,  2014


Artykuł ten nie stanowi porady prawnej i zawiera jedynie stanowisko jego autora.Autor: Adwokat Grzegorz Szymczyk o 13:19Czas pracy lekarza w podmiotach leczniczych - wynagrodzenie za dyżur
wtorek, 6 października 2015
Czas pracy pracowników zatrudnionych w podmiocie leczniczym w przyjętym okresie rozliczeniowym, nie może przekraczać 7 godzin 35 minut na dobę i przeciętnie 37 godzin 55 minut na tydzień przeciętnie w pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.  Norma tygodniowa jest ustalana jako przeciętna w przyjętym tzw. okresie rozliczeniowym. Konstrukcja ta oznacza, iż w poszczególnych tygodniach czas pracy może przekraczać normę tygodniową, pod warunkiem, że zostanie rozliczony w postaci skróconego czasu pracy lub dodatkowych dni wolnych w innych tygodniach, w tym samym okresie rozliczeniowym.  Tak samo należy rozumieć „tydzień”,  jako 5 dni w tygodniu ustalane są przeciętnie w przyjętym okresie rozliczeniowym czyli w poszczególnych tygodniach praca może być wykonywana przez więcej dni, pod warunkiem, że zostanie zrekompensowana dodatkowymi dniami wolnymi w innych tygodniach, udzielonymi w tym samym okresie rozliczeniowym. Przy czym należy pamiętać, że okres rozliczeniowy nie może przekraczać 3 miesięcy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przedłużony może być nie więcej jednak niż do 4 miesięcy.
                  

Znajdź nas:    

Dowiedz się:     Cookis    Polityka prywatności     Subskrybuj     Regulamin

© 2016 Kancelaria Adwokacka Adwokat Grzegorz Szymczyk . Wszystkie prawa zastrzeżone.

PUBLIKACJE NA TEMAT