tel. kom. 725118998

tel. 71 7072519

e-mail: adwokat.szymczyk@o2.pl
Kancelaria Adwokacka
Adwokat Grzegorz Szymczyk
Co do zasady zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty Lekarz ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu. Od tej zasady przewidziane są liczne odstępstwa.

Ujawnienie tajemnicy może nastąpić wyłącznie w niezbędnym zakresie w przypadku, gdy:
2. zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób; Na podstawie art. 26 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 947) Lekarz który podejrzewa lub rozpoznaje zakażenie lub chorobę zakaźną, jest zobowiązani pouczyć zakażonego lub chorego na chorobę zakaźną lub osobę sprawującą prawną pieczę nad zakażoną lub chorą na chorobę zakaźną osobą małoletnią lub bezradną albo jej opiekuna faktycznego
3.  pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy (w przypadku osób małoletnich oraz ubezwłasnowolnionych) wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy, po uprzednim poinformowaniu o niekorzystnych dla pacjenta skutkach jej ujawnienia. Pacjent powinien tą zgodę wyrazić na piśmie.
4.   zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie lekarzowi sądowemu;
5. zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych innemu lekarzowi lub uprawionym osobom uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń.
6. w przypadku gdy ustawa tak stanowi - np. Lekarz mając wiarygodną wiadomość o karalnym przygotowaniu albo usiłowaniu lub dokonaniu czynu zabronionego określonego w art. 118, 118a, 120-124, 127, 128, 130, 134, 140, 148, 163, 166, 189, 252  kodeksu karnego  lub przestępstwa o charakterze terrorystycznym, ma prawny obowiązek zawiadamia  o tym niezwłocznie organu powołanego do ścigania przestępstw albowiem w przeciwnym razie naraża się na odpowiedzialność karną na podstawie art. 240 k.k. i kare  pozbawienia wolności do lat 3.

Lekarz nie może podać do publicznej wiadomości danych umożliwiających identyfikację pacjenta bez jego zgody. Należy zaznaczyć, że lekarzy nie ma prawa udostępniać informacji o pacjencie dziennikarzowi bez zgody pacjenta.

Przez  „informacje związane z pacjentem”  należy rozmieć nie tylko dane medyczne, dotyczące historii zdrowia i choroby danego pacjenta, ale również dane o jego sytuacji rodzinnej, majątkowej, zawodowej, osobistej itd.  Za takim rozumieniem tego zwrotu przemawia treść art. 23 KEL zgodnie z którym Lekarz ma obowiązek zachowania tajemnicy lekarskiej. Tajemnicą są objęte wiadomości o pacjencie i jego otoczeniu uzyskane przez lekarza w związku z wykonywanymi czynnościami zawodowymi.

Ś
mierć chorego nie zwalnia od obowiązku dochowania tajemnicy lekarskiej.
Zgodnie z art. 40 ust. 3 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz 14 ust. 3 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, osoba udzielająca świadczeń zdrowotnych jest związana tajemnicą również po śmierci pacjenta.

Zgodnie z art. 31 ust. 6 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, jeżeli pacjent nie ukończył 16 lat lub jest nieprzytomny bądź niezdolny do zrozumienia znaczenia informacji, lekarz udziela informacji tzw. osobie bliskiej. Pojęcie to zostało zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Przez osobę bliską rozumie się, zatem małżonka, krewnego lub powinowatego do drugiego stopnia w linii prostej, przedstawiciela ustawowego, osobę pozostającą we wspólnym pożyciu lub osobę wskazaną przez pacjenta.

Lekarz powinien czuwać nad tym, by osoby asystujące lub pomagające mu w pracy przestrzegały tajemnicy zawodowej. Dopuszczenie ich do tajemnicy powinno obejmować wyłącznie informacje w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania ich czynności zawodowych. Lekarz musi czuwać nad prawidłowym prowadzeniem dokumentacji lekarskiej oraz zabezpieczeniem przed jej ujawnieniem. Dokumentacja lekarska powinna zawierać wyłącznie informacje potrzebne do postępowania lekarskiego.

W postępowaniu karnym lekarz może być przesłuchiwany jako świadek, co do faktów objętych tajemnicą lekarską tylko wtedy, gdy jest to niezbędne dla dobra wymiaru sprawiedliwości, a okoliczność nie może być ustalona na podstawie innego dowodu. W postępowaniu przygotowawczym w przedmiocie przesłuchania lub zezwolenia na przesłuchanie decyduje sąd, na posiedzeniu bez udziału stron, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty doręczenia wniosku prokuratora. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.

Nieco inaczej przedstawia się sytuacja procesowa świadka w postępowaniu cywilnym. W myśl art. 261 § 2 KPC, świadek może odmówić odpowiedzi na zadane mu pytanie, jeżeli zeznanie miałoby być połączone z pogwałceniem istotnej tajemnicy zawodowej, czyli również tajemnicy lekarskiej.


Autor: Adwokat Grzegorz Szymczyk o 23:29

Dopuszczalne przypadki ujawnienia Tajemnicy Lekarskiej
piątek, 23 października 2015
1. badanie lekarskie zostało przeprowadzone na żądanie uprawnionych, na podstawie odrębnych ustaw, organów i instytucji; wówczas lekarz jest obowiązany poinformować o stanie zdrowia pacjenta wyłącznie te organy i instytucje; Przykładowo można wskazać: sądy, prokuratury, Policję, organy rentowe, pracodawców itp. Podmiot zlecający badania powinien zwrócić się do lekarza na piśmie, określającym zakres zlecenia.
                  

Znajdź nas:    

Dowiedz się:     Cookis    Polityka prywatności     Subskrybuj     Regulamin

© 2016 Kancelaria Adwokacka Adwokat Grzegorz Szymczyk . Wszystkie prawa zastrzeżone.

PUBLIKACJE NA TEMAT