Nieodpłatna pomoc prawna - MILICZ
TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM w 2016 r.
2016-02-13
Kancelaria świadczy pomoc prawną dla osób pokrzywdzonych przestępstwem.
W dniu 24 lutego 2016 r. od godz. 10 do godz. 14 przy ul. Stanisława Leszczyńskiego 4/44a we Wrocławiu.
W dniu 26 i 27 lutego 2016 r. od godz. 9 do godz. 13 przy ul. Zbyszka 2 w Twardogórze.
TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM w 2014 r.
2014-02-19
Kancelaria świadczyła pomoc prawną dla osób pokrzywdzonych przestępstwem.
W dniu 25 i 27 lutego 2014 r. od godz. 10 do godz. 14 przy ul. Stanisława Leszczyńskiego 4/44a we Wrocławiu.
W dniu 28 marca 2014 r. i w dniu 1 marca 2014 r. od godz. 9 do godz. 13 przy ul. Zbyszka 2 w Twardogórze
.
Dzień Bezpłatnych Porad Adwokackich w 2013 r
2013-06-28
Kancelaria świadczyła bezpłatne porady w siedzibie Kancelarii przy ul. S. Leszczyńskiego 4/44a we Wrocławiu od godziny 9:00 do 14:00.
TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM w 2013 r.
2013-02-12
Kancelaria świadczyła pomoc prawną dla osób pokrzywdzonych przestępstwem.
W dniu 28 lutego 2013r. od godz. 9 do godz. 15 przy ul. Zbyszka 2  w Twardogórze
W dniu 1 marca 2013r. od godz. 9 do godz. 15 przy  ul. Stanisława Leszczyńskiego 4/44a we Wrocławiu
W dniu 2 marca 2013r. od godz. 9 do godz. 13 przy ul. Zbyszka 2 w Twardogórze
VI Ogólnopolski Dzień Bezpłatnych Porad Adwokackich
2012-05-08
Kancelaria w dniu 19 maja 2012 uczestniczyła w VI edycji akcji "Ogólnopolskiego Dnia Bezpłatnych Porad Adwokackich" organizowanej przez Naczelną Radę Adwokacką. W ramach przedmiotowej akcji udzielała bezpłatnych porad prawnych w siedzibie Kancelarii Adwokackiej we Wrocławiu.
tel. kom. 725118998

tel. 71 7072519

e-mail: adwokat.szymczyk@o2.pl
Kancelaria Adwokacka
Adwokat Grzegorz Szymczyk


Od początku roku 2016 na terenie całej Polski działa system darmowej pomocy prawnej.W ramach tej akcji świadczymy darmową pomoc prawną w w Centrum Aktywności Lokalnej przy pl. Ks. E. Waresiaka 7.

Najbliższe terminy świadczenia przez nas nieodpłatnej pomocy prawnej przypadają w dniu:

                                                  
                                                  14 lutego 2017 r.  od godz. 16:00 do godz. 20:00,
                                                    
                                                   21 lutego 2017 r. od godz.  16:00 do godz. 20:00,

                                                   1 marca 2016 r. od godz. 10:00 do godz. 14:00,

                                                   13 marca 2016 r. od godz. 16:00 do godz. 20:00,

                                                    20 marca 2016 r. od godz. 16:00 do godz. 20:00.
                                                  


Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1)  poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
2)  wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3)  udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
4)  sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

1)  podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2)  z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
3)  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie:

1)  której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.2)) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia  i złoży pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
2)  która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. poz. 1863), lub
3)  która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub
4)  która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U. Nr 205, poz. 1203), lub
5)  która nie ukończyła 26 lat, lub
6)  która ukończyła 65 lat, lub
7)  która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty lub
8) która jest w ciąży - w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.
                  

Znajdź nas:    

Dowiedz się:     Cookis    Polityka prywatności     Subskrybuj     Regulamin

© 2016 Kancelaria Adwokacka Adwokat Grzegorz Szymczyk . Wszystkie prawa zastrzeżone.