Znajdź nas:    

Dowiedz się:     Cookis    Polityka prywatności     Subskrybuj     Regulamin

© 2016 Kancelaria Adwokacka Adwokat Grzegorz Szymczyk . Wszystkie prawa zastrzeżone.
tel. kom. 725118998

tel. 71 7072519

e-mail: adwokat.szymczyk@o2.pl
Kancelaria Adwokacka
Adwokat Grzegorz Szymczyk
Kiedy następuje przedawnienie roszczeń o odszkodowanie, kierowanych do zakładów ubezpieczeń z tytułu umowy ubezpieczenia?
06/07/2016
Ostatnio często pytacie o przedawnienie roszczeń z tytułu ubezpieczenia OC. W niniejszym artykule postaram się pisać krótko i na temat przedawnienia roszczeń o odszkodowanie, kierowanych do zakładów ubezpieczeń z tytułu umowy ubezpieczenia. Mam nadzieje, że wyczerpie temat a jeżeli nie to piszcie na mojego maila- postaram się w wolnym czasie rozwinąć temat w zakresie was interesującym.
Roszczenia z umowy ubezpieczenia, co do zasady zgodnie z art. 819 § 1 k.c., przedawniają się z upływem ...

Jaka wysokość odszkodowania przy szkodzie całkowitej w uszkodzonym pojeździe?
17/04/2016
Co do zasady ubezpieczyciel pojazdu ponosi odpowiedzialność w  granicach odpowiedzialności cywilnej sprawcy szkody.

Sąd Najwyższy stwierdził jednocześnie, że poszkodowanemu należy zwrócić ,,wszelkie celowe, ekonomicznie uzasadnione wydatki" (por. wyrok z dnia 20 października 1972 r., II CR 425/72, OSNCP 1973, nr 6, poz. 111).

Czy odszkodowanie obejmuje zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego za uszkodzenie albo zniszczenie pojazdu mechanicznego służącego do prowadzenia działalności gospodarczej ?
26/01/2015
W doktrynie występuje zgodność poglądów co do objęcia odpowiedzialnością odszkodowawczą adekwatnych wydatków związanych ze zniszczeniem lub uszkodzeniem samochodu w wypadku komunikacyjnym, jeżeli samochód był wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej. ...

Czy odszkodowanie obejmuje zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego za uszkodzenie albo zniszczenie pojazdu mechanicznego niesłużącego do prowadzenia działalności gospodarczej ?
22/01/2015
Zagadnienie to jest szeroko dyskutowane zarówno przez ubezpieczycieli, jak i doktrynę przedmiotu. Szczególne znaczenie w zakresie możliwości żądania zwrotu kosztów najmu pojazdu zastępczego ma orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz orzecznictwo w danym województwie Sądów Apelacyjnych.
Sąd Najwyższy w dniu 17 listopada 2011 r. w sprawie sygn. akt III CZP 05/11 podjął uchwałę o znamiennej treści dla praktyki w zakresie zwrotu kosztów najmu pojazdu zastępczego niesłużącego do prowadzenia działalności gospodarczej. Sąd Najwyższy przyjął, że „Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za uszkodzenie albo zniszczenie pojazdu mechanicznego niesłużącego do prowadzenia działalności gospodarczej obejmuje celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki na najem pojazdu zastępczego; nie jest ona uzależniona od niemożności korzystania przez poszkodowanego z komunikacji zbiorowej”. ...

Czy przysługuje odszkodowanie za utratę rynkowej wartości samochodu po wypadku ?
22/01/2015
Jeżeli po wypadku samochodowym jesteś poszkodowany a po naprawie samochód utracił na wartości to na podstawie art. 361 k.c. można dochodzić odszkodowania. Wysokość odszkodowania za utratę rynkowej wartości samochodu ustala się następująco: wartość rynkowa samochodu przed szkodą - wartość rynkowa samochodu po szkodzie.  Artykuł 361 k.c. przewiduje pełne odszkodowanie.

Art. 361. § 1. Zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła.
§ 2. W powyższych granicach, w braku odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia umowy, naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. ...

Odszkodowania Komunikacyjne. Odszkodowanie OC. Samochód zastępczy. Szkoda całkowita.
19/01/2015
Niniejszy artykuł jest pierwszym z cyklu Odszkodowania Komunikacyjne. Postanowiłem w nim zakreślić podstawowe zagadnienia w tym przedmiocie.
Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje zdarzenia powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje, na zasadzie wzajemności, również zdarzenia powstałe na terytoriach państw, których biura narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego. ...


Blog o prawie odszkodowawczym - Wypadki komunikacyjne

PUBLIKACJE NA TEMAT