Blog dla biznesu

Przyczyny orzeczenia w upadłości zakazu prowadzenia działalności gospodarczej
31/01/2018
Adwokat Grzegorz Szymczyk z Kancelarii Adwokackiej z Wrocławia i Twardogóry zaprasza do lektury publikacji:, „Przyczyny orzeczenia w upadłości zakazu prowadzenia działalności gospodarczej”, w treści: zakaz prowadzenia przedsiębiorstwa, spółki, spółdzielni, fundacji, pełnienia funkcji w spółce ….

Upadłość osoby fizycznej, która była przedsiębiorcą
22/01/2018
Po zaprzestaniu prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej wierzyciel może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej, która była przedsiębiorcą, jeżeli od dnia wykreślenia z właściwego rejestru nie upłynął

Jaka budowa nie wymaga pozwolenia na budowę?
12/12/2017
Pragnę zaprezentować numerus clausus przypadków stanowiących wyjątek od zasady z art. 28 ust. 1 PrBud, w myśl której rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Przypadki poniżej wskazane wiążą się ze zwolnieniem wymienionych zamierzeń inwestycyjnych od pełnej reglamentacji prawnej w postaci pozwolenia na budowę, jednakże celem ustawodawcy nie jest zwolnienie ich spod regulacji PrBud w ogóle. Większość zamierzeń wymienionych poniżej wymaga uprzedniego dokonania zgłoszenia w myśl art. 30 ust. 1 PrBud. Oznacza to poddanie ich reglamentacji administracyjnej, tyle że o "słabszym" charakterze.

Kiedy wygasają autorskie prawa majątkowe?
28/11/2017
Wygaśnięcie majątkowych praw autorskich w wyniku upływu okresu ochrony umożliwia niemal dowolne korzystanie z utworu, czy to na użytek stricte prywatny, czy też komercyjny.

Granicę dowolności wytyczają osobiste uprawnienia autora, wśród których należy wymienić przede wszystkim obowiązek respektowania autorstwa utworu, jego integralności czy też rzetelnego wykorzystania. (Marek Bukowski, Damian Flisak, Zbigniew Okoń, Paweł Podrecki, Janusz Raglewski, Sybilla Stanisławska-Kloc, Tomasz Targosz „Prawo autorskie i prawa pokrewne”. Komentarz 2014.12.01)

Kiedy przedawniają się roszczenia z tytułu naruszenia patentu?
27/11/2017
Roszczeń z tytułu naruszenia patentu można dochodzić po uzyskaniu patentu.
Roszczenia z tytułu naruszenia patentu, jeżeli sprawca działał w dobrej wierze, mogą być dochodzone za okres rozpoczynający się po dniu, w którym Urząd Patentowy dokonał ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku, a w przypadku wcześniejszego powiadomienia przez uprawnionego osoby naruszającej prawo o dokonanym zgłoszeniu - od daty tego powiadomienia.
Roszczenia z tytułu naruszenia patentu ulegają przedawnieniu ...

Leasing a szkoda całkowita lub utrata pojazdu z powodu kradzieży
27/09/2017
W przypadku wystąpienia szkody całkowitej lub utraty pojazdu w leasingu z powodu kradzieży ma zastosowanie
art. 7095 kodeksu cywilnego.
Zgodnie z tym przepisem, jeżeli po wydaniu korzystającemu rzecz została utracona z powodu ...


Wszczęcie i zakończenie kontroli celno-skarbowej działalności gospodarczej przedsiębiorców (KAS)
13/03/2017
Od dnia 1 marca 2017 r. obowiązuje ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1947)., która zmieniła zasady kontroli celno-skarbowej firm. W niniejszym artykule postaram się przybliżyć zasady wszczęcia i zakończenia kontroli.

Wszczęcie kontroli celno-skarbowej następuje z urzędu, na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej udzielonego kontrolującemu. ...

Co to KAS, - czyli co to jest Krajowa Administracja Skarbowa?
02/03/2017
W dniu 1 marca 2017 r. weszła w życie ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1947). 
Zgodnie z definicja ustawową KAS stanowi wyspecjalizowaną administrację rządową wykonującą zadania z zakresu realizacji dochodów z  tytułu podatków, należności celnych, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, ochrony interesów Skarbu Państwa oraz  ochrony obszaru celnego Unii Europejskiej, a także zapewniającą obsługę i wsparcie podatnika i płatnika w prawidłowym wykonywaniu  obowiązków podatkowych oraz obsługę i wsparcie przedsiębiorcy w prawidłowym ....

Ochrona autorskich praw do programu komputerowego
13/11/2015
Programy komputerowe podlegają ochronie jak utwory literackie. Ochrona przyznana programowi komputerowemu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia.

Nie każdy program komputerowy stanowi przedmiot prawa autorskiego. Po to, by uzyskał taki status, niezbędne jest stwierdzenie, iż „stanowi on przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze" ...

Czas trwania wszystkich kontroli organu kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym
08/11/2015
Na wstępie niniejszego posta chciałbym przedstawić podstawową normę, o której należy pamiętać przy kontroli przedsiębiorcy.
Przedsiębiorca, który poniósł szkodę na skutek przeprowadzenia czynności kontrolnych z naruszeniem przepisów prawa w zakresie kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy, przysługuje odszkodowanie a dowody przeprowadzone w toku kontroli przez organ kontroli ...

Kiedy zachodzi nominalne obniżenie kapitału zakładowego?
04/10/2015
Nominalne obniżenie kapitału zakładowego zachodzi, gdy:

1) bilans spółki wykazał stratę, a obniżenie ma na celu wyrównanie bilansu, aby mogła nastąpić wypłata z zysku dla wspólników. Gdyby bowiem w tej sytuacji nie nastąpiło obniżenie kapitału zakładowego, zysk spółki musiałby być przeznaczony na odbudowę kapitału zakładowego ...

Kiedy ma miejsce rzeczywiste obniżenie kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością?
23/09/2015
Rzeczywiste obniżenie kapitału zakładowego ma miejsce, gdy:

1) kapitał zakładowy spółki jest zbyt wysoki w stosunku do zadań gospodarczych spółki. Obniżenie kapitału pozwala więc na dokonanie odpowiednich wypłat wspólnikom, którzy mogą zainwestować go bardziej efektywnie poza ...

Jak obniżyć kapitał zakładowy w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością ?
22/09/2015
Obniżenie kapitału zakładowego w Sp. z o.o.

Zasadą jest, obniżenie kapitału zakładowego poprzez zmianę umowy spółki. Wyjątek od tej zasady stanowi obniżenie kapitału zakładowego przez umorzenie ...

Jaka jest odpowiedzialność wspólnika spółki jawnej za długi spółki?
01/09/2015
Odpowiedzialność wspólnika spółki jawnej za zobowiązania spółki ma charakter osobisty, nieograniczony i solidarny (pomiędzy wspólnikami oraz ze spółką), ale jednocześnie subsydiarny w zakresie egzekucji (art. 22 § 2 KSH w związku z art. 31 § 1 KSH). Wspólnicy nie mogą skutecznie wobec osób trzecich modyfikować odpowiedzialności za zobowiązania spółki, zatem w tym sensie ...

Obsługa prawna firm - nowe pakiety
05/01/2015
W związku z rozwojem Kancelarii Adwokackiej postanowiliśmy zaktualizować naszą ofertę w zakresie obsługi prawnej firm i oferowanych pakietów stałej obsługi prawnej.Wszystkie ...

Odpowiedzialność cywilnoprawna członków zarządu, rady nadzorczej oraz likwidatorów a także innych osób w spółce akcyjnej
10/11/2014
Odpowiedzialność cywilną w spółce akcyjnej regulują przepisy kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z regulacją zwartą w przedmiotowym kodeksie, jeżeli członkowie zarządu umyślnie lub przez niedbalstwo podali fałszywe dane w:
-  oświadczeniu, że wymagane statutem wpłaty na akcje oraz wkłady niepieniężne zostały dokonane zgodnie z prawem ...

Zgłoszenie wierzytelności do upadłości
09/11/2014
Wierzyciel osobisty upadłego, który chce uczestniczyć w postępowaniu upadłościowym, jeżeli niezbędne jest ustalenie jego wierzytelności, powinien w terminie oznaczonym w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości zgłosić sędziemu-komisarzowi swoją wierzytelność.          
Uprawnienie do zgłoszenia wierzytelności przysługuje ...

Odpowiedzialność cywilna w razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji
09/11/2014
W razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać:
1) zaniechania niedozwolonych działań,
2) usunięcia skutków niedozwolonych działań,
3) złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia  ...

Jak wyłączyć wspólnika ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?
15/06/2014
Aby wyłączyć przymusowo wspólnika ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy wystąpić o to do Sądu.
Sądem właściwym do wytoczenia tego rodzaju powództwa jest sąd rejonowy, jeżeli wartość udziału pozwanego wspólnika nie będzie przekraczać 75 000 zł, jeżeli jednak wartość udziału wspólnika ...

BLOG O PRAWIE

PUBLIKACJE NA TEMAT

Umów się na spotkanie!
we Wrocławiu lub w Twardogórze












Potrzebujesz Adwokata




Kancelaria Adwokacka
Adwokat Grzegorz Szymczyk
tel. kom. 725 118 998
tel. 71 707 25 19
Umów się - on-line
Porady - on-line
e-mail: adwokat.szymczyk@o2.pl

                  

Znajdź nas:    

Dowiedz się:    

© 2016 Kancelaria Adwokacka Adwokat Grzegorz Szymczyk - Adwokat Wrocław / Twardogóra . Wszystkie prawa zastrzeżone.
Facebook - Adwokat Wrocław, Twardogóra
Google - Adwokat Wrocław, Twardogóra
GoldenLine - Adwokat Wrocław, Twardogóra
LinkedIn - Adwokat Wrocław, Twardogóra
Aktywność na Twitterze - Adwokat Wrocław, Twardogóra