Znajdź nas:    

Dowiedz się:     Cookis    Polityka prywatności     Subskrybuj     Regulamin

© 2016 Kancelaria Adwokacka Adwokat Grzegorz Szymczyk . Wszystkie prawa zastrzeżone.
Świadczenie pieniężne dla osoby pokrzywdzonej przestępstwem z budżetu państwa
11/03/2017
Osoba, która na skutek czynu zabronionego (przestępstwa) doznała ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia, trwających dłużej niż 7 dni oraz osoba najbliższa osoby która na skutek czynu zabronionego (przestępstwa) poniosła śmierć może wnosić o przyznanie świadczenia pieniężnego (kompensaty) z budżetu państwa.

Kiedy następuje przedawnienie roszczeń o odszkodowanie, kierowanych do zakładów ubezpieczeń z tytułu umowy ubezpieczenia?
06/07/2016
Ostatnio często pytacie o przedawnienie roszczeń z tytułu ubezpieczenia OC. W niniejszym artykule postaram się pisać krótko i na temat przedawnienia roszczeń o odszkodowanie, kierowanych do zakładów ubezpieczeń z tytułu umowy ubezpieczenia. Mam nadzieje, że wyczerpie temat a jeżeli nie to piszcie na mojego maila- postaram się w wolnym czasie rozwinąć temat w zakresie was interesującym.
Roszczenia z umowy ubezpieczenia, co do zasady zgodnie z art. 819 § 1 k.c., przedawniają się z upływem ...

Jaka wysokość odszkodowania przy szkodzie całkowitej w uszkodzonym pojeździe?
17/04/2016
Co do zasady ubezpieczyciel pojazdu ponosi odpowiedzialność w  granicach odpowiedzialności cywilnej sprawcy szkody.

Sąd Najwyższy stwierdził jednocześnie, że poszkodowanemu należy zwrócić ,,wszelkie celowe, ekonomicznie uzasadnione wydatki" (por. wyrok z dnia 20 października 1972 r., II CR 425/72, OSNCP 1973, nr 6, poz. 111). ...

Wypadek przy pracy - definicja
03/11/2015
Definicja wypadku przy pracy uregulowana jest w art. 3 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadku przy pracy i chorób zawodowych.
Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz ("uraz" - uszkodzenie tkanek ciała lub narządów człowieka wskutek działania czynnika zewnętrznego) lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą: ...

Kto ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec osób trzecich za szkody spowodowane niewłaściwym stanem technicznym budynku?
25/10/2015
Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej.
Zaniechanie bądź nienależyte wykonanie w/w obowiązków ...

Jakie odszkodowanie dla pasażerów opóźnionych lotów - na tle Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
22/09/2015
Odszkodowanie dla pasażerów opóźnionych lotów
Artykuł 7 Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91
Prawo do odszkodowania
1. W przypadku odwołania do niniejszego artykułu, pasażerowie otrzymują odszkodowanie w wysokości:
a) 250 EUR dla wszystkich lotów o długości do 1500 kilometrów;...

Odszkodowanie za Mobbing w pracy
14/09/2015
Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.(Art. 943 kp) ...

Za jaki czas przysługuje odszkodowanie za słupy energetyczne na działce?
29/08/2015
Odszkodowanie za słupy energetyczne na działce przysługuje tylko przy bezumownym korzystaniu z działki.
Roszczenie przedawnia się w terminie 10 lat. Aby dochodzić odszkodowania należy ustalić kto jest właścicielem słupa i linii energetycznych oraz czy korzystanie z działki jest faktycznie bezumowne tj. bez żadnego tytułu prawnego....


Czy odszkodowanie obejmuje zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego za uszkodzenie albo zniszczenie pojazdu mechanicznego służącego do prowadzenia działalności gospodarczej ?
26/01/2015
W doktrynie występuje zgodność poglądów co do objęcia odpowiedzialnością odszkodowawczą adekwatnych wydatków związanych ze zniszczeniem lub uszkodzeniem samochodu w wypadku komunikacyjnym, jeżeli samochód był wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej. ...

Czy przysługuje odszkodowanie za utratę rynkowej wartości samochodu po wypadku ?
22/01/2015
Jeżeli po wypadku samochodowym jesteś poszkodowany a po naprawie samochód utracił na wartości to na podstawie art. 361 k.c. można dochodzić odszkodowania. Wysokość odszkodowania za utratę rynkowej wartości samochodu ustala się następująco: wartość rynkowa samochodu przed szkodą - wartość rynkowa samochodu po szkodzie.  ...


Czy odszkodowanie obejmuje zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego za uszkodzenie albo zniszczenie pojazdu mechanicznego niesłużącego do prowadzenia działalności gospodarczej ?
22/01/2015
Zagadnienie to jest szeroko dyskutowane zarówno przez ubezpieczycieli, jak i doktrynę przedmiotu. Szczególne znaczenie w zakresie możliwości żądania zwrotu kosztów najmu pojazdu zastępczego ma orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz orzecznictwo w danym województwie Sądów Apelacyjnych.
Sąd Najwyższy w dniu 17 listopada 2011 r. w sprawie sygn. akt III CZP 05/11 podjął uchwałę o znamiennej treści dla praktyki w zakresie zwrotu kosztów najmu pojazdu zastępczego niesłużącego do prowadzenia działalności gospodarczej. Sąd Najwyższy przyjął, że „Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za uszkodzenie albo zniszczenie pojazdu mechanicznego niesłużącego do prowadzenia działalności gospodarczej obejmuje celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki na najem pojazdu zastępczego; nie jest ona uzależniona od niemożności korzystania przez poszkodowanego z komunikacji zbiorowej”.

Odszkodowania Komunikacyjne. Odszkodowanie OC. Samochód zastępczy. Szkoda całkowita.
19/01/2015
Niniejszy artykuł jest pierwszym z cyklu Odszkodowania Komunikacyjne. Postanowiłem w nim zakreślić podstawowe zagadnienia w tym przedmiocie.

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje zdarzenia powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje, na zasadzie wzajemności, również zdarzenia powstałe na terytoriach państw, których biura narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego. ...

Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług telekomunikacyjnych
09/11/2014
Do odpowiedzialności przedsiębiorców telekomunikacyjnych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi telekomunikacyjnej stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego w zakresie nie uregulowanym w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Przedsiębiorca telekomunikacyjny obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.


tel. kom. 725118998

tel. 71 7072519

e-mail: adwokat.szymczyk@o2.pl
Kancelaria Adwokacka
Adwokat Grzegorz Szymczyk

Blog o prawie odszkodowawczym

PUBLIKACJE NA TEMAT