Znajdź nas:    

Dowiedz się:     Cookis    Polityka prywatności     Subskrybuj     Regulamin

© 2016 Kancelaria Adwokacka Adwokat Grzegorz Szymczyk . Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kiedy następuje przedawnienie roszczeń o odszkodowanie, kierowanych do zakładów ubezpieczeń z tytułu umowy ubezpieczenia?
06/07/2016
Ostatnio często pytacie o przedawnienie roszczeń z tytułu ubezpieczenia OC. W niniejszym artykule postaram się pisać krótko i na temat przedawnienia roszczeń o odszkodowanie, kierowanych do zakładów ubezpieczeń z tytułu umowy ubezpieczenia. Mam nadzieje, że wyczerpie temat a jeżeli nie to piszcie na mojego maila- postaram się w wolnym czasie rozwinąć temat w zakresie was interesującym.
Roszczenia z umowy ubezpieczenia, co do zasady zgodnie z art. 819 § 1 k.c., przedawniają się z upływem ...

Jaka wysokość odszkodowania przy szkodzie całkowitej w uszkodzonym pojeździe?
17/04/2016
Co do zasady ubezpieczyciel pojazdu ponosi odpowiedzialność w  granicach odpowiedzialności cywilnej sprawcy szkody.

Sąd Najwyższy stwierdził jednocześnie, że poszkodowanemu należy zwrócić ,,wszelkie celowe, ekonomicznie uzasadnione wydatki" (por. wyrok z dnia 20 października 1972 r., II CR 425/72, OSNCP 1973, nr 6, poz. 111). ...

Kto ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec osób trzecich za szkody spowodowane niewłaściwym stanem technicznym budynku?
03/10/2015
Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej.
Zaniechanie bądź nienależyte wykonanie w/w obowiązków przez właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego może być źródłem odpowiedzialności odszkodowawczej, wobec osób trzecich na podstawie przepisów art. 415 i art. 416 KC. ...

Czy odszkodowanie obejmuje zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego za uszkodzenie albo zniszczenie pojazdu mechanicznego służącego do prowadzenia działalności gospodarczej ?
26/01/2015
W doktrynie występuje zgodność poglądów co do objęcia odpowiedzialnością odszkodowawczą adekwatnych wydatków związanych ze zniszczeniem lub uszkodzeniem samochodu w wypadku komunikacyjnym, jeżeli samochód był wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej.....

Czy przysługuje odszkodowanie za utratę rynkowej wartości samochodu po wypadku ?
22/01/2015
Jeżeli po wypadku samochodowym jesteś poszkodowany a po naprawie samochód utracił na wartości to na podstawie art. 361 k.c. można dochodzić odszkodowania. Wysokość odszkodowania za utratę rynkowej wartości samochodu ustala się następująco: wartość rynkowa samochodu przed szkodą - wartość rynkowa samochodu po szkodzie.  Artykuł 361 k.c. przewiduje pełne odszkodowanie.

Art. 361. § 1. Zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła.
§ 2. W powyższych granicach, w braku odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia umowy, naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. ...

Odszkodowania Komunikacyjne. Odszkodowanie OC. Samochód zastępczy. Szkoda całkowita.
19/01/2015
Niniejszy artykuł jest pierwszym z cyklu Odszkodowania Komunikacyjne. Postanowiłem w nim zakreślić podstawowe zagadnienia w tym przedmiocie.
Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje zdarzenia powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje, na zasadzie wzajemności, również zdarzenia powstałe na terytoriach państw, których biura narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego. ...

tel. kom. 725118998

tel. 71 7072519

e-mail: adwokat.szymczyk@o2.pl
Kancelaria Adwokacka
Adwokat Grzegorz Szymczyk

Blog o prawie odszkodowawczym - Ubezpieczenia OC/AC/NNW

PUBLIKACJE NA TEMAT