Znajdź nas:    

Dowiedz się:     Cookis    Polityka prywatności     Subskrybuj     Regulamin

© 2016 Kancelaria Adwokacka Adwokat Grzegorz Szymczyk . Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kiedy przedawnia się i ustaje odpowiedzialność zawodowa lekarzy?
14/06/2016
Ustawa o izbach lekarskich przyjmuje zasadę, iż nie można wszcząć postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy, jeżeli od chwili popełnienia czynu przez lekarza upłynęły 3 lata.  Jeżeli więc pacjent nie złoży w ciągu 3 lat od zdarzenia skargi do izby lekarskiej to utraci prawo ...

Zmiana zakresu zabiegu bądź metody leczenia lub diagnostyki a odpowiedzialność lekarza za przestępstwo z tytułu wykonania zabiegu bez zgody pacjenta
05/03/2016
Miarodajna, legalizująca działanie lekarza zgoda pacjenta na wykonanie zabiegu leczniczego to taka zgoda, która stanowi wyraz jego własnej, świadomej (zarówno od strony zdolności psychofizycznej udzielającego zgody, jak i rozważenia niezbędnych jej przesłanek) oraz swobodnej i dobrowolnej (nieobciążonej wadą błędu, czy przymusu) decyzji.

Dopuszczalne przypadki ujawnienia Tajemnicy Lekarskiej
23/10/2015
Co do zasady zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty Lekarz ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu. Od tej zasady przewidziane są liczne odstępstwa.
Ujawnienie tajemnicy może nastąpić wyłącznie w niezbędnym zakresie w przypadku, gdy: ....

Trybunał Konstytucyjny orzekł w sprawie powoływania się przez lekarzy na klauzule sumienia.
07/10/2015
W dniu 7 października 2015 r. Trybunał Konstytucyjny w sprawie o sygn. akt K 12/14 uwzględnił w części wniosek* Naczelnej Rady Lekarskiej.
Trybunał Konstytucyjny uznała, że art. 39 zdanie pierwsze w związku z art. 30 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2015 r. poz. 464) w zakresie, w jakim nakłada na lekarza obowiązek wykonania niezgodnego z jego sumieniem świadczenia zdrowotnego w „innych przypadkach niecierpiących zwłoki”, jest niezgodny z zasadą prawidłowej legislacji wywodzoną z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i art. 53 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji.

Czas pracy lekarza w podmiotach leczniczych - wynagrodzenie za dyżur
06/10/2015
Na wstępie chciałbym podkreślić, że omawiane w niniejszym artykule rozwiązania stosuje się do lekarzy - pracowników, a więc osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy. Nie odnoszą się zaś one do lekarzy świadczących usługi medyczne w oparciu o umowę cywilnoprawną

Określenie czasu pracy znajduje się w art. 128 k.p., który stanowi, iż jest to czas, w którym pracownikowi pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do jej wykonywania.

Przysięga Hipokratesa
15/08/2015
Przysięgam na Apollona lekarza, na Asklepiosa, Hygieje, i Panaceje oraz na wszystkich bogów i boginie, biorąc ich na świadków, że wedle mej możności i rozeznania będę dochowywał tej przysięgi i tych zobowiązań.Niedoinformowanie pacjenta przez chirurga z zakresu chirurgii plastycznej o ryzyku i skutkach zabiegu, jako podstawa do żądania zadośćuczynienia.
30/12/2014
Nieudzielenie pacjentowi lub jego ustawowemu przedstawicielowi przystępnej informacji o jego stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu przy zabiegu wykonywanym w celach estetycznych przez specjalistę z zakresu chirurgii plastycznej jest podstawą do dochodzenia odszkodowania. Takiej treści wniosek wynika z orzeczenia Sądu Okręgowego we Wrocławiu (Sygn. akt I C 789/11).

Kiedy lekarz może odmówić leczenia?
30/12/2014
Co do zasady lekarz ma obowiązek udzielać pomocy lekarskiej w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, oraz w innych przypadkach niecierpiących zwłoki. Niedopełnienie przez lekarza wyżej sformułowanego obowiązku skutkować może odpowiedzialnością karną, cywilną i zawodową (ewentualnie służbową).

Zgoda pacjenta na leczenie
11/11/2014
Prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych jest określone przez przepisy ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku zdarzeń medycznych (błędy medyczne)
Odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku zdarzeń medycznych (błędy medyczne)
09/11/2014
Dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku zdarzeń medycznych (błędy medyczne) reguluje ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Przepisy ustawy regulują zasady dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku wystąpienia zdarzeń medycznych tj. zakażenia pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta albo śmierci pacjenta będącego następstwem niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną:

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za błędy medyczne –zarażenie gronkowcem złocistym i zaniedbania w diagnostyce oraz leczeniu.
Odszkodowanie i zadośćuczynienie za błędy medyczne –zarażenie gronkowcem złocistym i zaniedbania w diagnostyce oraz leczeniu.
11/07/2014

Temat rozważań swoich chciałbym odnieść do zarażenia pacjenta gronkowcem złocistym podczas wykonywania zabiegu wydłużenia kończyny metodą Ilizarowa.

Aby dochodzić odszkodowania w pierwszej kolejności należy ustalić czy między szkodą a działaniem lub brakiem działania szpitala zachodzi adekwatny związek przyczynowy. A następnie ocenić wysokość szkody.

tel. kom. 725118998

tel. 71 7072519

e-mail: adwokat.szymczyk@o2.pl
Kancelaria Adwokacka
Adwokat Grzegorz Szymczyk

Blog prawa medycznego i farmaceutycznego - Lekarze

PUBLIKACJE NA TEMAT