Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej.
Zaniechanie bądź nienależyte wykonanie w/w obowiązków przez właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego może być źródłem odpowiedzialności odszkodowawczej, wobec osób trzecich na podstawie przepisów art. 415 i art. 416 KC.
1) może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia bądź środowiska albo
2) jest użytkowany w sposób zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia lub środowisku, albo
3) jest w nieodpowiednim stanie technicznym, albo
4) powoduje swym wyglądem oszpecenie otoczenia
- właściwy organ nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, określając termin wykonania tego obowiązku.
Niewykonanie przez właściciela budynku obowiązku w terminie określonym w decyzji wydanej na podstawie art. 66 Prawa budowlanego skutkuje dalszymi konsekwencjami wynikającymi z przepisów prawa administracyjnego, nie uchyla natomiast odpowiedzialności odszkodowawczej właściciela budynku wobec osób trzecich za ewentualne szkody spowodowane niewłaściwym stanem technicznym budynku w okresie nie tylko po wydaniu tej decyzji, ale także w okresie poprzedzającym jej wydanie, jeżeli w tym czasie z winy właściciela doszło do powstania lub utrzymywania się stanu budynku sprzecznego z przepisami Prawa budowlanego. Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 6 marca 2014 r.(V CSK 224/13)

Niezależne od przyczyn powstania stanu budynku niezgodnego z przepisami Prawa budowlanego, na właścicielu budynku spoczywa obowiązek podjęcia odpowiednich i niezwłocznych działań zmierzających do doprowadzenia substancji budynku i zamontowanych w nim urządzeń do stanu zgodnego z przepisami Prawa budowlanego. Obowiązku tego nie uchyla ewentualny obowiązek podjęcia również stosownych, odpowiednich działań przez samych użytkowników poszczególnych lokali znajdujących się w budynku. Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 6 marca 2014 r.(V CSK 224/13)

Autor: Adwokat Grzegorz Szymczyk o 22:36Kto ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec osób trzecich za szkody spowodowane niewłaściwym stanem technicznym budynku?
sobota, 3 października 2015
Art. 415 k.c. Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.
Art. 416 k.c. Osoba prawna jest obowiązana do naprawienia szkody wyrządzonej z winy jej organu.
Ponadto zgodnie z art. Art. 66 ust 1. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.)w przypadku stwierdzenia, że obiekt budowlany:
tel. kom. 725118998

tel. 71 7072519

e-mail: adwokat.szymczyk@o2.pl
Kancelaria Adwokacka
Adwokat Grzegorz Szymczyk
                  

Znajdź nas:    

Dowiedz się:     Cookis    Polityka prywatności     Subskrybuj     Regulamin

© 2016 Kancelaria Adwokacka Adwokat Grzegorz Szymczyk . Wszystkie prawa zastrzeżone.

PUBLIKACJE NA TEMAT